Information - cookies och PuL

Cookies

Vi använder s.k. cookies på lundin.se. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Om du inte vill att en cookie ska lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies.

PuL

Lundin Fastighetsbyrå AB behandlar de personuppgifter som lämnas till någon fastighetsmäklare eller annan person ansluten till Lundin Fastighetsbyrås koncept i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men är även aktuell vid manuella register som är sökbara på flera sätt. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en nu levande person såsom t.ex. namn, adress, personnummer. I detta dokument redogör Lundin Fastighetsbyrå för hur bolaget behandlar de personuppgifter som registrerats.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Lundin Fastighetsbyrå AB (orgnr. 556334-5502) med adress Vasagatan 26, 411 26 Göteborg, Tel: 031-172260, Fax: 031-7119079, e-post: info@lundin.se, Web: www.lundin.se

Generellt om samtycke
Lundin Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter eller vid användande av eller anmälning till Lundin Fastighetsbyrås tjänster, tar del av säljerbjudande eller en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med Lundin Fastighetsbyrå. I normalfallet ska samtycke om att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy inhämtas i förväg från den som ska registreras. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det av stor vikt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående meddelar detta till Lundin Fastighetsbyrå så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker med detta i åtanke. Har personen i fråga skyddat identitet är det extra viktigt att detta meddelas. Registrering och behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att Lundin Fastighetsbyrå ska kunna fullgöra avtal och skyligheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan.

Komplettering av uppgifter
För att Lundin Fastighetsbyrå ska kunna möta det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan Lundin Fastighetsbyrå behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Exempel på vad uppgifterna kan komma att kompletteras med är uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, tjänster eller varor. Personuppgifterna används också för att Lundin Fastighetsbyrå ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Lundin Fastighetsbyrå ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.

Personuppgifterna användas inom Lundin Fastighetsbyrå för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.

De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån, försäkringar m.m. som tillhandahålls av Lundin Fastighetsbyrå och dess samarbetspartners. Personuppgifter kan komma att överföras till andra samarbetspartners till Lundin Fastighetsbyrå i syfte att erbjuda den registrerade produkter och tjänster. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på Lundin Fastighetsbyrås hemsida, www.lundin.se.

Lundin Fastighetsbyrå kommer att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklaremäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

Information
Den registrerade har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade av Lundin Fastighetsbyrå. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan.

Rättelse av uppgifter
Den registrerade har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan också begära att de registrerade personuppgifterna inte används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen under rubriken Personuppgiftsansvarig ovan.

Gallring av personuppgifter
Lundin Fastighetsbyrå gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av Lundin Fastighetsbyrå under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Lundin Fastighetsbyrå vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna raderas även efter begäran av den registrerade.